+46 31 20 23 10
Kontakt

Användarvillkor

De upplysningar, dokument och grafiska framställningar ("Innehållet") som Desitin Pharma AB ("Desitin") publicerat under www.desitin.se ("Webbsidan") är endast avsedd i informationssyfte och kan och får inte ersätta medicinsk rådgivning. De är inte avsedda som självdiagnos och behandling utan professionell medicinsk övervakning. Medicinska och andra råd eller rekommendationer ges inte på www.desitin.se. Innehållet överensstämmer med gällande lagstiftning och är uteslutande avsett för användare i Sverige. Desitin garanterar inte (vare sig uttryckligen eller underförstått) att uppgifterna är korrekta, fullständiga och aktuella. Desitin förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelanden och angivande skäl därtill, ändra Webbsidans innehåll.

Genom att använda Webbsidan godtar du innehållet i Desitins användningsvillkors nu gällande version. Håll dig löpande uppdaterad om aktualiseringar av befintliga användarvillkor.

1. Upphovsrätt

Desitins webbplats ger också användare tillgång till upphovsrättsskyddat material, såsom redaktionella bidrag eller design av webbsidor och andra former av skyddat skriftligt material eller bilder. Desitin tillåter privata eller egenföretagare (t.ex. läkare, farmaceuter och andra institutioner, t.ex. sjukförsäkringsbolag, välgörenhetsorganisationer, stödgrupper) att ladda ner sådant innehåll för eget bruk till sin dator och skriva ut det. Ett upphovsrättsmeddelande som tillhör Desitin måste dock skrivas på alla privata kopior av publikationerna eller delar därav i form av ett lämpligt upphovsrättsmeddelande (se punkt 10). Användaren har ingen rätt att ändra, reproducera, distribuera, överföra, sälja eller offentligt reproducera webbplatsen och dess innehåll (helt eller delvis).

2. Varumärkesrättigheter och andra immateriella rättigheter

Produktnamn som omnämns på Desitins Webbsida är, oavsett teckenstorlek eller förekomst av varumärkessymbol, kännetecken som tillhör företag eller licensgivare knutna till Desitin Pharma AB. Obehörig användning av dessa kännetecken är strängt förbjuden och kan  leda till rättsliga åtgärder. Detsamma gäller alla kännetecken, som utan att vara produktnamn likväl skyddas, som sådana, som t.ex. märket och den kommersiella beteckningen "Desitin". Dessutom innehåller vissa webbplatser bilder eller produktillustrationer som är skyddade i Förbundsrepubliken Tyskland och andra länder och som ägs av Desitin Arzneimittel GmbH, eller så får rättigheterna endast användas på webbplatsen med tredje parts samtycke. Dessa får inte användas utan skriftligt medgivande från Desitin Arzneimittel GmbH.

3. Tillgänglighet till Webbsidan

Desitin bemödar sig om att säkerställa ständig tillgång till Webbsidan. Det kan likväl inte uteslutas att Webbsidan på www.desitin.se tillfälligt och utan förvarning, inte är tillgänglig av tekniska skäl eller på grund av underhåll. Användaren kan inte göra anspråk på oavbruten tillgång till innehållet på Webbsidan.

4. Skadeståndsansvar

Desitin tar inte ansvar för att Innehållet på Webbsidan är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Information, råd, rekommendationer eller upplysningar är inte i något fall rättsligt bindande. Det Innehåll som publiceras på Webbsidan under www.desitin.se kan innehålla redaktionella, tekniska eller typografiska fel. Desitin tar i det avseendet inget ansvar utan förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar.

Desitins ansvar är begränsat till fall med uppsåtliga eller av grov oaktsamhet orsakade skador samt till ansvar enligt tvingande lagregler.

Desitin Pharma AB ansvarar inte för några som helst direkta eller indirekta, tillfälliga eller sekundära skador till följd av besök på Webbsidan på www.desitin.de eller -se, eller användning av information, dokument, meddelanden eller rekommendationer som publicerats där.

Desitin tar inte ansvar för tredje parts obehöriga åtkomst till innehållet på Webbsidan och eventuell överföring av datavirus, datamaskar, trojanska hästar eller andra skadliga program. Användaren är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder som skydd för sin egen dator mot sådana skadliga program, särskilt att installera ett antivirusprogram och att använda de senaste antivirusdefinitionerna. Webbsidan från Desitin ger användaren tillgång till och kunskap om information och data, över vilkas innehåll och form Desitin inte har någon som helst kontroll (information från tredje part). Desitin tar inte ansvar för sådan information från tredje part. Detta gäller särskilt elektroniska referenser (länkar) till andra webbplatser (se även kapitel 7). Dessa referenser är enbart avsedda som information och service för användarna. Länkar till andra internetpublikationer är inte avsedda som rekommendation av ett visst företag, dess produkter eller tjänster. Desitin är inte ansvarigt för information och data från tredje part och gör inte sådan information från tredje part till sin egen. Detta gäller särskilt fullständighet, riktighet, frihet från tredje parts rättigheter eller överensstämmelse med lagens bestämmelser eller andra tvingande regler.

5. Produkter som marknadsförs globalt

Webbsidan kan innehålla information om produkter och tjänster som erbjuds och marknadsförs över hela världen, men inte nödvändigtvis finns tillgängliga på varje enskild ort. Referens till produkt eller tjänst på Desitins Webbsida innebär inte att sådana produkter eller tjänster är tillgängliga på den ort där användaren befinner sig.

Information som publiceras på denna Webbsida baseras på  marknadsgodkännanden som är giltiga för Sverige. Webbsidsanvändare som inte bor i Sverige måste därför tänka på att en del av de produkter som anges på Webbsidan eventuellt inte är tillåtna i deras land, att andra lagar kan gälla och att annan produktinformation eventuellt är tillämplig.


6. Länk till den här sidan

Det är tillåtet att länka både till startsidan och till undersidorna (så kallade djupa länkar eller "deep links") på Desitins Webbsida, i följande fall:

(a) den djupt länkade Desitin-sidan innehåller en länk till din egen sida och 
(b) internetadressen på den djupt länkade Desitin-sidan är väl synlig för användaren.

Länkar till komponenter som "ramar", "inkluderar", "pop-ups" eller PDF-filer på Desitin-sidorna är inte tillåtna.

Integrering av Desitin-sidor eller delar av dem som "ramar", "inkluderar", "inline länkar" eller liknande specialtekniker år inte tillåten på webbsidor från tredje part. Undantag från dessa regler kräver att det finns skriftligt godkännande från Desitin Pharma AB.

Desitin har inte kontrollerat tredje parts webbplatser som länkar till dessa Deistin-sidor och ansvarar inte för innehållet på sådana främmande sidor.


7. Länkar till tredje parts webbplatser

Desitin kan uppge länkar till andra, enligt vår mening, intressanta webbplatser. Desitin tar inget ansvar för innehållet på länkade webbplatser och integritetsstandarden för sådana länkade webbplatser. Genom att tillhandahålla en länk till en tredje parts webbplats, representerar Desitin inte att innehållet på den länkade webbplatsen stöds eller rekommenderas av Desitin. Desitin accepterar inte heller innehållet på länkade webbplatser som sitt eget och tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av informationen eller åsikterna på sådana webbplatser. Ansvaret för innehållet på länkade sidor ligger uteslutande på respektive operatör av de länkade webbplatserna.

8. Vem denna Webbsida riktar sig till

Denna Webbsida från Desitin med publicerat Innehåll är enbart avsedda för mottagare i Sverige.

9. Behandling av personuppgifter

Svensk lags bestämmelser om dataskydd gäller. Information om insamling och användning av personuppgifter vid användning av Webbsidankan läsas i Integritetsmeddelande från Desitin Pharma AB.

10. Upphovsrättsskydd

Copyright © Desitin Pharma AB 2022.

Alla rättigheter förbehålles.

Du lämnar nu desitin.se webbplats Logo

Denna länk tar dig till en webbplats som vår integritetsskyddspolicy inte gäller. Du är själv ansvarig för dina mellanhavanden med denna webbplats.​

Återgå Forsätt